RODO

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Śliwowski i Nowak Spółka partnerska z siedzibą w Sosnowcu (KRS: 0000683693

NIP: 6443527991 REGON: 367604009) jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu zawarcia na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach uniknięcia konfliktu interesów oraz realizacją zasad wynikających z etyki wykonywania zawodu adwokata będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawo do sprzeciwu:

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń liczony od końca roku kalendarzowego powiększone o dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 2. Niezależnie od powyższego okresu wszelkie dane osobowe przechowywane są przez nas maksymalnie przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym pozyskaliśmy Twoje dane, w celu zasad etyki adwokackiej a przede wszystkim w celu uniknięcia konfliktu interesów przy świadczeniu pomocy prawnej.

Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. Zakres przekazywanych danych będzie zawsze ograniczony do niezbędnego minimum, a przekazywanie danych będzie uzależnione od wdrożenia przez podmioty przetwarzające zasad RODO.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 4. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Jednakże z uwagi na fakt, że wykonujemy zawód zaufania publicznego i nałożono na nas obowiązek zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedzieliśmy się w trakcie świadczenia pomocy prawnej, możemy odmówić realizacji niektórych z Państwa praw, ponieważ uzasadnione jest to dalej idącymi ograniczeniami (tajemnica adwokacka). Poinformujemy Państwa o naszej decyzji oraz jej motywach.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizacji umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam skuteczną realizację łączącej nas umowy.

W niektórych wypadkach przewidzianych przepisami prawa bądź związanymi z wykonywaniem zawodu adwokata podanie danych jest konieczne dla świadczenia przez nas pomocy prawnej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W naszej działalności nie stosujemy profilowania jak również my nie dokonujemy bezpośrednio analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej i nie analizujemy plików cookies.

Skarga do organu nadzoru

          W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.