Zakładanie spółek Sosnowiec Kancelaria SN

Zakładanie spółek

Pomożemy ci bić rekordy

Czas czytania: 6 min

Wstęp: DOBIERAMY ODPOWIEDNĄ SPÓŁKĘ

Podejmując decyzję o założeniu spółki zazwyczaj dysponujemy już pewnym doświadczeniem biznesowym i pomysłem na własne przedsięwzięcie. Najpewniej, mamy również osoby, z którymi chcemy wspólnie rozwijać swój pomysł (choć nie zawsze wymóg posiadania drugiego wspólnika jest konieczny). Pozostają zatem najważniejsze pytania – jaką spółkę wybrać? A w konsekwencji, w jaki sposób ją powołać?

Spółka cywilna to nie jest spółka handlowa

Dla wielu osób spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności, na zasadach analogicznych jak pozostałe spółki prawa handlowego. Jest to jednak błędne założenie. Spółka cywilna jest bowiem tylko umową pomiędzy przedsiębiorcami, a nie osobnym podmiotem. W konsekwencji nie posiada podmiotowości prawnej (nie może np. we własnym imieniu nabyć nieruchomości lub podpisać umowy leasingu), co często stanowi praktyczne ograniczenie w prowadzeniu działalności operacyjnej. Natomiast, w pewnych przypadkach umowa spółki cywilnej może być użyteczna, w swojej pierwotnej funkcji – jako kontraktu pomiędzy przedsiębiorcami (np. przy udziale w zamówieniach publicznych jako konsorcjum). Do zawarcia umowy spółki cywilnej nie jest przy tym wymagana szczególna forma – w większości przypadków (za wyjątkiem przypadków, gdy wkładem będzie nieruchomość) wystarczająca będzie wyłącznie umowa na piśmie.

Osobowe spółki handlowe

Jeżeli jednak, decyzją wspólników będzie założenie spółki handlowej, to muszą sobie odpowiedzieć na kolejne pytanie – czy ma to być spółka osobowa czy kapitałowa? Czym różnią się te dwie formy? Przede wszystkim, sposobem reprezentacji oraz zakresem odpowiedzialności ponoszonej przez wspólników. Spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna) posiadają podmiotowość prawną, nie mając przy tym osobowości prawnej. W skrócie sprowadza się to do tego, że w imieniu spółek osobowych działają ich wspólnicy, którzy jednocześnie ponoszą osobistą odpowiedzialność za ich zobowiązania. Może być ona pełna i dotyczyć wszystkich wspólników (spółka jawna), może być ograniczona lub rozszerzona (spółka partnerska) lub dotyczyć wybranych grup wspólników z warunkowym wyłączeniem (po wpłaceniu wkładu) przez pozostałych wspólników (spółka komandytowa) lub bezwarunkowym wyłączeniem części wspólników z odpowiedzialności (spółka komandytowo-akcyjna). Spółki osobowe również nie mogą przejmować innych podmiotów, za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, która posiada zdolność połączenia się z inną spółką jako podmiot przejmujący. W praktyce za spółkami osobowymi przemawiać może uproszczona forma rozliczeń podatkowych (spółka partnerska oraz niektóre formy spółki jawnej) lub właśnie całkowite wyłączenie osobistej odpowiedzialności wspólników (spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna.

A może jednak spółka kapitałowa?

Spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna) posiadają osobowość prawną oraz samodzielnie i we własnym imieniu, za pośrednictwem swoich organów zaciągają zobowiązania i nabywają prawa. Nie oznacza to jednak, że nikt nie ponosi osobistej odpowiedzialności za ich zobowiązania. W najpopularniejszej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania odpowiadają osobiście członkowie zarządu. Spółki kapitałowe cieszą się natomiast większą renomą przy zawieraniu większych kontraktów. Podmioty te są również preferowane przez instytucje finansowe przy udzielaniu kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych.

Jak założyć wybraną spółkę?

Każdą spółkę prawa handlowego możemy założyć tradycyjnie tj. zawierając jej umowę na piśmie (co jest możliwe zasadniczo w przypadku spółek jawnych oraz partnerskich) albo w formie aktu notarialnego (pozostałe spółki). Następnie czynności rejestracyjne odbywają się już wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Założenie spółki jest też możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu S-24. Zaletą tej formy rejestracji jest oparcie się w tym zakresie na przygotowanych wcześniej formularzach i wzorcach dokumentów. Jednak, największą zaletą tej ścieżki jest przede wszystkim bardzo krótki czas rejestracji. W większości przypadków spółka wpisana będzie do KRS faktycznie w ciągu 24 godzin od ukończenia czynności w systemie. Nawet, gdy pojawia się konieczność uzupełnienia braków formalnych, to czas potrzebny na zakładanie spółek w ramach tego procesu jest zdecydowanie krótszy niż według tzw. tradycyjnego proces. Wadą założenia spółki w systemie S-24 jest fakt, że nie każdą spółkę w ten sposób zarejestrujemy. Co prawda możliwości są tutaj bardzo szerokie, bowiem obejmują spółki jawne, komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i proste spółki akcyjne. W przypadku pozostałych podmiotów konieczna będzie wizyta u notariusza. Dodatkowo, wzór umowy spółki zawarty w systemie S-24 nie pozwala również na znaczącą indywidualizację postanowień i konieczna będzie w tym zakresie również późniejsza wizyta u notariusza, co spowoduje konieczność dokonywania dalszych zmian już poprzez system PRS.

Podsumowanie

Zakładanie spółek handlowych jest procesem wymagającym sporego przygotowania, jednak i tak w Polsce procedura ta jest znacząco uproszczona. Niezależnie od dokonanego przez wspólników wyboru całość czynności rejestracyjnych odbywać będzie się wyłącznie w formie elektronicznej bądź to w uproszczonej formule S-24 lub też za pośrednictwem systemu PRS. Każda z powyższych opcji związana jest z wyborem finalnej formy prawnej oraz zaplanowanym czasem na rozpoczęcie biznesu (w przypadku konieczności pilnego startu system S-24 ujawnia swoją największą zaletę). Niezależnie od podjętej decyzji, obowiązujące obecnie przepisy sprzyjają rejestracji nowych firm, sprzyjając szybkiej i sprawnej realizacji przyjętych koncepcji biznesowych.

CO OFERUJEMY?

Nasz zespół stanowią adwokaci, doradcy podatkowi i doktorzy prawa finansowego, którzy na co dzień pomagają podejmować przedsiębiorcom kluczowe decyzje biznesowe.
Doradztwo w procesie przekształcania spółek obejmuje m.in.:

  • Analizę prawną / podatkową / księgową prowadzonej działalności;
  • Dobór najkorzystniejszej struktury prowadzenia działalności;
  • Stworzenie optymalnej funkcjonalnie i podatkowo struktury przedsiębiorstwa.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00