Restrukturyzacja spółek i działalności Sosnowiec SN Kancelaria

Restrukturyzacja spółek i działalności

Jak odmienić własny biznes?

Czas czytania: 5 min

WSTĘP

Podstawowym celem restrukturyzacji spółek, jak i całych przedsiębiorstw jest sprawienie by działały one efektywniej oraz miały szansę na odnoszenie sukcesów w przyszłości. Zmieniająca się rzeczywistość, koniunktura i otoczenie prawne sprawiają, że sprawdzone dotychczas rozwiązania mogą nie przystawać do bieżącej sytuacji. Audyt przyjętych i stosowanych w danym przedsiębiorstwie rozwiązań może pozwolić na wprowadzenie usprawnień umożliwiających jego dalszy rozwój.

Restrukturyzacja – kiedy można zastosować?

Nie zawsze wdrożenie procedur restrukturyzacyjnych musi być związane z aktualną trudną sytuacją przedsiębiorstwa. W języku prawnym proces ten dotyczy co prawda firm, które nie są w stanie regulować swoich bieżących zobowiązań lub stan ten grozi im w przyszłości. Natomiast restrukturyzacji może poddać się również przedsiębiorstwo, które na bieżąco znajduje się w dobrej kondycji, lecz którego forma prawna może ograniczać dalszy rozwój. Zatem restrukturyzacja spółki lub działalności nie musi być związana z jej problemami, lecz przeprowadzona może być w tym celu, aby w przyszłości trudnościom tym zapobiegać.

Restrukturyzacja indywidualnej działalności – kalkulacja kosztów

Przywiązanie do pewnej formy prowadzenia biznesu może go w sposób znaczący ograniczać. Częstym przykładem takiego niedostosowania jest indywidualna działalność gospodarcza. Może to wynikać z przerostu zatrudnienia lub wysokości obrotów, które przekraczają możliwości skutecznej kontroli i zarządzania w bieżącej formule. Dodatkowo przy wysokiej marżowości danego przedsiębiorstwa, obciążenia związane z indywidualnym biznesem mogą być znacząco wyższe niż np. w przypadku spółek prawa handlowego. Analizując przykład indywidualnego przedsiębiorcy, który wybrał podatek liniowy jako metodę opodatkowania dochodu, można wskazać, że obciąża go:

  • 19 % podatku dochodowego,
  • 4,9 % składki zdrowotnej,
  • 4 % daniny solidarnościowej (w przypadku przekroczenia dochodu powyżej kwoty 1 mln zł w skali roku).

Taki sam rodzaj działalności prowadzonej w innej formie prawnej może znacząco zredukować wskazane obciążenia. Dlatego indywidualni przedsiębiorcy, powinni w pierwszym kroku restrukturyzacji, dokonać audytu prowadzonego biznesu i rozważyć wprowadzenie w nim niezbędnych modyfikacji.

Restrukturyzacja spółek

Będąc wspólnikiem spółki prawa handlowego można zazwyczaj korzystać z większości korzystnych rozwiązań w zakresie opodatkowania, bieżącej kontroli czy pozycji rynkowej związanej ze statusem spółki prawa handlowego. Należy jednak i w tym przypadku rozważyć, czy wybrana forma prawna zapewnia maksymalizację pozytywnych efektów biznesowych. Analizując przypadki spółki jawnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można wskazać na pewne ograniczenia każdej z tych form biznesowych. W przypadku spółki jawnej jej wspólnicy posiadają pozycję zbliżoną do indywidualnych przedsiębiorców, nie odczuwając przy tym korzyści związanych z efektywnością podatkowo-prawną spółek prawa handlowego. Natomiast biznes w ramach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pomimo wielu korzyści ma również swoje ograniczenia np. w postaci tzw. „podwójnego opodatkowania” dywidend wspólników. Oczywiście w spółce tej można zastosować wiele potencjalnie atrakcyjnych rozwiązań, takich jak:

  • estoński CIT,
  • świadczenie usług na rzecz spółki w ramach indywidualnej działalności;
  • wypłaty z art. 178 k.s.h. (powtarzające się świadczenia na rzecz spółki).

Należy jednak zaznaczyć, że praktyczne wdrożenie powyższych mechanizmów może nie spełnić pokładanych w nich oczekiwań, a wręcz stanowić barierę w dalszym rozwoju. Dlatego powinny być one wprowadzone w sposób odpowiedzialny i dostosowany do specyfiki danego biznesu.

Podsumowanie

Restrukturyzacja spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej nie musi wiązać się z ograniczaniem lub wygaszaniem biznesu. Jej podstawowym celem jest zapewnienie mu możliwie najlepszych warunków do dalszego rozwoju. Jednak przeprowadzenie restrukturyzacji nie może być procesem pozbawionym refleksji i uprzedniej gruntownej analizy dostępnych opcji. Nie każde rozwiązanie, które sprawdza się w innych przedsiębiorstwach, będzie równie efektywnie funkcjonować w warunkach konkretnego biznesu. Dlatego jakiekolwiek zmiany poprzedzone powinny być gruntowną analizą potrzeb i dostępnych możliwości, by ich efektem były procedury umożliwiające rozwój danej firmy i uwalniające jej potencjał.

CO OFERUJEMY?

Nasz zespół stanowią adwokaci, doradcy podatkowi i doktorzy prawa finansowego, którzy na co dzień pomagają podejmować przedsiębiorcom kluczowe decyzje biznesowe.
W zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oferujemy m.in.:

  • Analizę prawną / podatkową / księgową prowadzonej działalności;
  • Dobór najkorzystniejszej struktury prowadzenia działalności;
  • Stworzenie optymalnej funkcjonalnie i podatkowo struktury przedsiębiorstwa.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00